من ماه میخواستم و ماه از من دور بود
کسی که از ماه دور باشد شب‌های سختی خواهد داشت
پ ن: هزاران کیلومتر از فراموشی را می‌پیمایی
اما یک استکان چای تو را به گذشته برمیگرداند