دل که نه ...
جانم برایش تنگ شده است

پ ن: ایوار به معنای سفر کردن به وقت غروب گفته میشود