آسمان یک ماه بیشتر ندارد
و تو هم یک دل بیشتر نی!

پس بخوان تا یادت بماند
آن گاه که بر سر مزارم آمدی

بر روی غبار سنگم بنویسی:
«به اندازه تمام یوسف دوستت دارم»