آدم یک بار بیشتر زندگی نمیکند
من میخواهم آن یک بار را با تو زندگی کنم
آدم یک بار بیشتر نمیمیرد
من میخواهم آن یک بار را هم برای تو بمیرم