پیامبرش که شوم نه عصا به دریا خواهم انداخت
و نه با تبر به جنگ بت خواهم رفت،
پیامبرش که شوم بر یگانگی چشمانش
قسم خواهم خورد

و آنقدر بر خدا بودنش اصرار خواهم کرد
تا معجزه‌ام شود مرگ در آغوش او

آری، تو فرق میکنی، تو غرق میکنی!

پ ن: خوشا به حال من که دوستت دارم
بعضی‌ها همین را هم ندارند...