پای دویدن ز پی هجر ندارم اما اشک اشک
که هرچه او یوسف‌تر من یعقوب‌تر...