حتی اگر دو بال داشته باشم برای پرواز
ترجیح میدهم با تو راه بروم کوچه‌ها را
به من بگو، تو هم کسی را داری آیا...؟!
تا با او قدم بزنی کوه‌ها و کوچه باغها را

پ ن: تنها با دعا میتوان به او وصل یافت