نه قراری نه فراری، نه حیاتی نه مماتی، نه طعامی نه صیامی
نه زمانی نه مکانی، نه ثوابی نه صوابی که خدای تعالی نیز
چون بنده‌ای را دوست بدارد او را آزمون کند به فراق لیلا
و چه قصه‌ای پرغصه تر از قصه لیلا ؟! 
قصه‌ی پیامبری که به بهشت رفته بود و خدایش آنجا نبود