به محض دیدنش، رقص سماع میکردم
گوئیا دف و نی بود مرا، صدای هر قدمش

پ ن: کاش بودی و میدیدی که تنها برای یک بار دیدنت
حاضرم چه چیزهایی را از دست بدهم...