خورشید از شرق می‌آید و عشق از شمال
ولی تنها این ماه هست که به تو میگوید:
که چقدر منتظر مانده، پیغمبری که میخواست
تعبیر یک رؤیا، سوره یوسف باشد برایت!