برای من ماه نام دیگر لیلا بود
اگر روزی نبودم بگویید:
این مرد ماه را
بسیار دوست میداشت!