اگر من مینویسم دلیل آن نیست که نبودنت آسان است
میرسد روزی که به مصر رفته باشی و یوسف مرده باشد