سر به سجده آورده دعا میخواند
پیغمبری که میخواست ماه تو باشد

پ ن: تو باشی و من حرفهایم را به ماه بگویم؟!