مثل گلدان خشک‌شده‌ی کنار پنجره‌ات
أنا الذی أحبک بِکلّ عطشی...

پ ن: و قصه این عشق هر چه باشد
محبت من به تو تا آخر دنیا ادامه دارد