الیوسف تعلّمک کیف تحضن قمیصه
و کیف تبکی عند النظر إلى الجبال...

یوسف به تو یاد میدهد که چگونه پیراهنش را در آغوش بگیری
و چگونه وقتی به کوه‌ها نگاه میکنی اشک بریزی...

پ ن: قال قد اُجیبت دعوتکما (89 یونس)
کما [ضمیر دوم شخص جمع] برای دو نفر
خدا فرمود: دعای شما دو نفر برآورده شد