به ماه برگرد تا أحسن القصص را از نو بنویسیم
این بار عاشق‌تر، معشوق‌تر، یوسف‌تر، یعقوب‌تر

پ ن: روزهای رفته و خاطرات نرفته ...
هیهات از هر بهشت و اردیبهشت بی تو