آن قدَر ز فکر من و ماه دور است که انگار
این کنعان هیچ وقت یوسفی نداشته است

پ ن: هر کس به طریقی دل ما میشکند،
تقدیر جدا، لیلا جدا میشکند