مثل تمام دعاهای نامستجابم برای رسیدنت
تو نیستی و جان من هم به لب رسیده است

پ ن: اینجا شاهرود است، عطر تو در هواست...