مستِ شیرین را به کندن کوه احتیاج نیست ...
فرهاد منم که پنجشنبه ها را، شکسته نماز میخوانم

پ ن: و گاهی علی، دخترعمویش فاطمه را اینگونه صدا میزد:
یا کُل مُنیتی... «ای همه آرزوی من»