مقصد اگرچه دور است اما مقصود نزدیک است
که بوی یوسف نیز، تنها به مشام آن رسد که دلش یعقوب است
محبوب من، همخون من، معبود من
حرف نخست عشق با نام تو آغاز میشود
پس، باید که عین بمانی تا همچو أحسن القصص،
از سالی به سال دیگر، سوره به سوره نام تو را بخوانم
الف یار عین وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوه (ابراهیم34)
که خداوند نیز هر آنچه از او خواسته اید عطا کرده است
و چه زیبا عطایی است مهر تو بر دل من
مهری که ماه هم روشنی خود را از آن می جوید

پ ن: ماه من دوستت دارم حتی اگر دیر شده باشد