یا أیها القمر بلغ ما انزل إلیک...

به ماه نگاه کن مرا
که وصل ترین آدم ها به قمر
هرگز تسلیم قدر نخواهند شد