جای پای ماه از این دل هیچ وقت کم نمیشود
مشتاق وصل یوسفم حتی اگر یک روز باشد!

پ ن:دوستت دارم، دوستدار اشک ها و لبخندها و خاطرات تو، دانیال