ألیس الصبح بقریب (هود81)

این آزمون صبر من است
که فردای وصال نمیرسد
وگرنه من برای داشتن تو
تمام دعاها را خوانده ام!