حرمی در دل منست که زائره ای ندارد
زائر من تویی که سالهاست ندارمت...